دفتر مرکزی : مشهد، فرهنگ ۲۹ ، پلاک ۸۷۴ طبقه اول

فروشگاه : مشهد، نبش دستغیب ۳۵ مجتمع تک، طبقه سوم واحد ۱۹